DREAMBOX 


History

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2544 ( โดยบุคลากรผู้ก่อตั้ง แดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ และ โรงละครกรุงเทพ )

บริษัท ดรีมบอกซ์ จำกัด มีจุดประสงค์ที่จะสืบสานงานด้านศิลปะการละคร งานบันเทิง และการแสดงบนเวทีให้เป็นที่รู้จักของคนไทยในวงกว้าง ผลงานที่ผ่านมาล้วนพิสูจน์คุณค่าที่เรามีต่อสายอาชีพนี้ ด้วยการคัดสรรกลั่นกรองงานที่มีรสนิยม โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติและจิตสำนึกดีงามให้กับสังคม เนื่องเพราะดรีมบอกซ์ตระหนักอยู่เสมอว่า ศิลปะการแสดงเป็นศาสตร์ที่สัมผัสใกล้ชิดจิตวิญญาณมนุษย์มากที่สุด

 

What we do

Dreambox มีลักษณะการบริหารงานที่เป็นอิสระ เพื่อความคล่องตัวในการผลิตงาน โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

สร้างสรรค์และผลิตงานละครเวที สำหรับผู้ชมทั่วไป

         -ละครเวทีและละครเพลง Dreambox

จัดการผลิตละครและการแสดงบทเวทีสำหรับองค์กรอื่น

จัดการด้านออกแบบและจัดทำฉากสำหรับการแสดงละคร หรือ การแสดงอื่นๆบนเวที

จัดการด้านออกแบบและจัดทำเสื้อผ้าสำหรับการแสดงละคร หรือการแสดงอื่นๆบนเวที

จัดการด้านออกแบบและจัดทำเครื่องประกอบฉากสำหรับการแสดงละครหรือการแสดงอื่นๆ

พัฒนาและเขียนบทละครเวที บทภาพยนตร์ และบทโทรทัศน์

จัดทำละครและการแสดงสำหรับรายการโทรทัศน์

จัดการและบริหารพื้นที่สำหรับการแสดงต่างๆ 

          -M Theatre

          -Bluebox Studio

          -AnotherBox Studio 

จัดงาน Event และงานด้าน Production House สำหรับ Event

ออกแบบ ตัดเย็บ บริการเช่าชุดแฟนซี ชุดประกอบการแสดง 

          -Dreambox Costume

          -Dreambox Porps and Wedding 

และโรงเรียนสอนการแสดง

          -Dreambox Acting Studio 

 

What we believe 

ด้วยศิลปะการละคร เป็นกระบวนการสร้างคนที่เป็นระบบครบวงจร ซึ่งนานาอารยะประเทศล้วนใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสื่อทางวัฒนธรรมด้วย เนื่องเพราะศาสตร์แขนงนี้มีพลังสร้างสรรค์ในเชิงลึกต่อผู้คนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคนทำงาน และผู้ชม โดยเฉพาะละครเวทีถือเป็น”ศิลปะร่วม”ที่รวบรวมศิลป์และศาสตร์ไว้ทุกสาขา ทั้งงานออกแบบ บริหารจัดการ และศิลปะการเล่าเรื่องผ่านบทบาทการแสดง โดยอาศัยทีมเวิร์คที่มีเอกภาพและเชี่ยวชาญกระบวนการศิลปะการละครอย่างแท้จริง มีลักษณะการทำงานเพื่อฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่จะต้องถูกขับเคี่ยวพลังความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างวินัย ความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่ และระดมความคิดร่วมกันเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่ามุ่งที่ความสำเร็จของใครคนใดคนหนึ่ง

 

 


 

© 2020 by DREAMBOX. 

This website is proudly created with Wix.com 

  • Instagram
  • Twitter
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Facebook ไอคอนสังคม